متفرقه از علوم ششم ابتدایی
تهیه کننده : خانم زهره شعبانی از دبستان معرفت گرگان
6.84 MB
دانلود محتوای درسی
عربی دوره راهنمایی
تهیه کننده : خانم سمیه رمضانی
3.9 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از دروس پنجم ابتدایی
تهیه کننده : خانم پروانه مهاجر تبریزی از دبستان معرفت گرگان
1.04 MB
دانلود محتوای درسی
منتخبی از هندسه و ریاضیات
تهیه کننده : خانم نصیرپور از دبیرستان محمدیان کاشان
10.12 MB
دانلود محتوای درسی
عربی دبیرستان
از کاشان
1.35 MB
دانلود محتوای درسی
حسابان
تهیه کننده : خانم مهرشادان از کاشان
4.33 MB
دانلود محتوای درسی
آموزش الفبا
تهیه کننده : آقای محمد صالح قزل از مدرسه شهید قلی زاده مراوه تپه
7.05 MB
دانلود محتوای درسی
اجتماعی اول راهنمایی
تهیه کننده : خانم سیمین خرسندنیا
3.71 MB
دانلود محتوای درسی
ادبیات راهنمایی
تهیه کننده : خانم نسرین اسدیان از مدرسه نمونه رحمتی گرگان
0.982 MB
دانلود محتوای درسی

19 محتوا پیدا شد (صفحه 1 از 3 )

>123<


کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟