عربی دوره راهنمایی
تهیه کننده : خانم سمیه رمضانی
3.9 MB
دانلود محتوای درسی
ادبیات راهنمایی
تهیه کننده : خانم نسرین اسدیان از مدرسه نمونه رحمتی گرگان
0.982 MB
دانلود محتوای درسی
حرفه و فن
تهیه کننده : آقای سلطان شیخی از شهرستان کلاله
10.74 MB
دانلود محتوای درسی
اجتماعی اول راهنمایی
تهیه کننده : خانم سیمین خرسندنیا
3.71 MB
دانلود محتوای درسی

4 محتوا پیدا شد (صفحه 1 از 1 )

>1<


کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟